หน้าแรก ประวัติชมรม สมาชิกชมรม ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลความปลอดภัย กิจกรรมชมรมช.อ.ป. เว็บบอร์ด ตำแหน่งงานว่าง ติดต่อเรา
ชมรมอุตสาหกรรมบางปู Bangpoo Industrial Society ปัจจุบัน มีบริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก รวม 147 บริษัท
 

 

สิทธิและประโยชน์ของสมาชิกชมรมอุตสาหกรรมบางปู

  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ
  • สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ องค์กรโดยส่วนรวม  เพื่อนำไปประสานงานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการคลี่คลายปัญหา
  • สามารถเข้ารับฟังการบรรยาย อบรม และการสัมมนาต่าง ๆ ที่ชมรมฯ ดำเนินการจัดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือเสียค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษ  แล้วแต่กรณีตามความจำเป็น
  • สามารถเสนอความคิดเห็นที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก หรือส่วนรวมได้
  • สามารถเข้าร่วมฟังการประชุมในเรื่องการดำเนินงานทั่ว ๆ ไปของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้
  • รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ชมรมฯ มีอยู่ หรืออาศัยศักยภาพของชมรมฯ ที่สามารถให้ได้
  • มีเกียรติและศักดิ์ศรีด้านสถานะภาพทางสังคม ฯลฯ

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Google

   
 
4 • ชมรมอุตสาหกรรมบางปู • 3