หน้าแรก ประวัติชมรม สมาชิกชมรม ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลความปลอดภัย กิจกรรมชมรมช.อ.ป. เว็บบอร์ด ตำแหน่งงานว่าง ติดต่อเรา
ชมรมอุตสาหกรรมบางปู Bangpoo Industrial Society ปัจจุบัน มีบริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก รวม 147 บริษัท
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอุตสาหกรรมบางปู จำนวน 12 ท่าน


1. คุณประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
2. นายปราโมทย์ ประสิทธิ์พรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
3. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปู
4. ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแพรกษา
5. พันเอกณรงฤทธิ์ จันทรกูล ผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก
6. คุณสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
7. คุณกีระเกียรติ เย็นมะโนช กรรมการผู้จัดการ บริษัท สังกะสีไทย จำกัด
8. คุณพิเศษ เลิศวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม พีวีเอส เคมีภัณฑ์ จำกัด
9. อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด
10. คุณวิชา สุขุมาวาสี อดีตประธานชมรมอุตสาหกรรมบางปู ปี2539-2558
11. คุณรุจิราพร คงสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน)
12. คุณสมนึก คุณวุฑฒ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Google

   
 
4 • ชมรมอุตสาหกรรมบางปู • 3