หน้าแรก ประวัติชมรม สมาชิกชมรม ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลความปลอดภัย กิจกรรมชมรมช.อ.ป. เว็บบอร์ด ตำแหน่งงานว่าง ติดต่อเรา
ชมรมอุตสาหกรรมบางปู Bangpoo Industrial Society ปัจจุบัน มีบริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก รวม 147 บริษัท
 

คุณลักษณะ  6  ประการ
บุคคลที่จะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือดำเนินกิจกรรมสังคมในองค์กรต่างๆ


  1. เป็นสมาชิกหรือมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
  2. มีจิตอาสา มีความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือสังคม พร้อมที่จะให้การบริการ (Service Mind)
  3. ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงธุรกิจพาณิชย์
  4. มีเวลาและจัดสรรบริหารเวลาได้ดี
  5. มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร
  6. ให้ความสำคัญต่อการประชุมที่กำหนด


                        บุคคลใดที่มีคุณลักษณะครบถ้วนทั้ง 6 ประการ ย่อมจะถือได้ว่าองค์กรนั้นได้บุคลากรที่มีศักยภาพอย่างสูงส่ง แต่ในทางปฏิบัตินับว่าเป็นการยากลำบากมากที่จะได้บุคลากรที่มีคุณลักษณะครบถ้วน 6 ประการ อย่างไรก็ตามบุคลากรที่จะทำกิจกรรมเพื่อสังคม ย่อมจะต้องมีคุณลักษณะอยู่ใน 6 ประการนี้ไม่มากก็น้อย ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลเป็นพื้นฐาน

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Google

   
 
4 • ชมรมอุตสาหกรรมบางปู • 3