หน้าแรก ประวัติชมรม สมาชิกชมรม ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลความปลอดภัย กิจกรรมชมรมช.อ.ป. เว็บบอร์ด ตำแหน่งงานว่าง ติดต่อเรา
ชมรมอุตสาหกรรมบางปู Bangpoo Industrial Society ปัจจุบัน มีบริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก รวม 147 บริษัท
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ


ประธานชมรม

 1. ควบคุมกำกับการบริหารงานของชมรมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 2. ประสานงานและติดตามการทำงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ
 3. เป็นผู้แทนชมรมฯ ติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกชมรมฯ
 4. เป็นประธานในการประชุมกรรมการ
 5. กำหนดวาระการประชุม วันเวลาและสถานที่ประชุม
 6. ลงนามในเอกสารทั่วไปหรือมอบหมายให้กรรมการที่เกี่ยวข้อง
 7. มีอำนาจลงนามในเอกสารเบิกจ่ายเงิน
 8. อนุมัติการจ่ายเงินตามข้อกำหนด
 9. มอบหมายการดำเนินงานแก่กรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม

รองประธานชมรมฯ

 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรณีประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 2. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 3. ช่วยเหลืองานต่างๆของประธาน

เลขาธิการ

 1. รับผิดชอบงานสารบรรณต่างๆ เก็บรวบรวมเอกสารภายในและภายนอก
 2. กำกับงานธุรการทั่วไป
 3. กำหนดวาระการประชุมโดยประสานงานกับประธาน
 4. จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ
 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกรรมการในรอบปี

เหรัญญิก

 1. ควบคุมกำกับดูแลเอกสารด้านการเงินและการบัญชี
 2. ออกเอกสารการรับจ่ายเงินในการดำเนินงานของชมรมฯ
 3. เก็บรักษาเงินสดเพื่อสำรองจ่ายตามข้อกำหนด
 4. ลงนามในเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
 5. ควบคุมดูแลการจ่ายเงินตามงบประมาณ
 6. ดำเนินงานเก็บเงินค่าสมาชิก ค่าบำรุงประจำปี หรือติดตามทวงถามรายรับค้างรับของชมรมฯ
 7. จัดทำรายงาน  ทางการเงินในรอบเดือน และรอบปี หรือทำรายงานรายรับรายจ่ายของกิจกรรม  ของชมรมฯ

นายทะเบียน

 1. รวบรวมจัดทำทะเบียนสมาชิกให้ถูกต้องและทันสมัยสมบูรณ์
 2. ประสานงานกับเหรัญญิก ติดตามการจ่ายเงินค่าสมาชิก ค่าบำรุงประจำปี หรือติดตามทวงถาม  รายรับค้างรับของชมรมฯ
 3. ดำเนินงานจัดทำบัตรประจำตัว (บัตรสมาชิก) หรือเอกสารอื่นใด แสดงถึงสถานภาพการเป็นสมาชิกชมรมฯ

ประชาสัมพันธ์

 1. ดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมชมรมฯสู่สมาชิกในรูปแบบของ E-LETTER หรือจดหมายอิเล็คทรอนิก
 2. ดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมชมรมสู่ภายนอก ในรูปแบบประสานงานกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
 3. ดำเนินงานจัดทำวารสาร หรือจดหมายข่าวเผยแพร่กิจกรรมชมรมฯ ตามแผนงานที่กำหนด
 4. ควบคุมกำกับดูแลข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตให้สมบูรณ์ทันสมัย รวมทั้งสื่อความให้ถูกต้องทาง WEB SITE ของชมรมฯ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและวิชาการ

 1. กำหนดแผนงานเพื่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคคล ด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาการ
 2. ดำเนินการฝึกอบรมวิชาการตามแผนที่กำหนด
 3. จัดทำรายชื่อผู้แทนบริษัทสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยประสานงานกับนายทะเบียน

กลุ่มงานสาธารณูปโภคความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 1. กำหนดแผนงานเพื่อการดำเนินงานฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยการทำงาน
 2. ดำเนินการฝึกอบรมความปลอดภัยการทำงาน ประสานงานกับกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และวิชาการ
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Google

   
 
4 • ชมรมอุตสาหกรรมบางปู • 3