หน้าแรก ประวัติชมรม สมาชิกชมรม ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลความปลอดภัย กิจกรรมชมรมช.อ.ป. เว็บบอร์ด ตำแหน่งงานว่าง ติดต่อเรา
ชมรมอุตสาหกรรมบางปู Bangpoo Industrial Society ปัจจุบัน มีบริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก รวม 147 บริษัท
 
 

ประวัติชมรมอุตสาหกรรมบางปู

          ชมรมอุตสาหกรรมบางปูก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2531 โดยเป็นการรวมพลังของ
กลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประมาณ 40 บริษัท  เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค  อาทิ  ราคาค่าน้ำประปา  ถนนหนทางชำรุด  ไฟฟ้าดับบ่อย  ทั้งนี้โดยมีคุณอภิชัย  โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์,  คุณภาคภูมิ    จรรยหาญ, คุณสันติสุข   สูตรสุวรรณ และคุณณรงค์   วรวงศ์สากุล  ได้ช่วยกันบุกเบิกขึ้น
ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยประสานงานกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู  สำหรับแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เป็นแหล่งรวมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูหรือในเขตใกล้เคียง
 • เป็นแหล่งกลางสำหรับสมาชิกจะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ อันจักเป็นประโยชน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการจัดการ
 • ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกด้วยกัน
 • เพื่อสร้างและส่งเสริมมิตรภาพในหมู่สมาชิกด้วยกัน
 • รักษาและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกด้วยกัน
 • เสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นของสมาชิกทั้งปวง
 • ชมรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

          สมาชิกชมรมฯ  แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  สมาชิกสามัญ,สมาชิกสมทบสามัญ
ปัจจุบันชมรมฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 147 บริษัท  และเพื่อให้การดำเนินการของชมรมฯ บรรลุเป้าหมายจึงได้วางนโยบายไว้ดังนี้
นโยบาย

 • ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่สมาชิก
 • ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและแลกเปลี่ยนข่าวสาร
 • ติดตาม/ประสานงานในเรื่องการดำเนินการต่าง ๆ ด้านสาธารณูปโภค
 • ส่งเสริม/พัฒนาบุคคลากร  ด้านการฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์
 • ส่งเสริมและรักษาสภาวะแวดล้อมในนิคม  โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รับคำร้องเรียนและปัญหาจากสมาชิก  พร้อมทั้งนำไปประสานงาน

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Google

   
 
4 • ชมรมอุตสาหกรรมบางปู • 3